Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bemiddelingssite: de ondernemer die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald Lidmaatschap aangaat met de bemiddelingssite.
c. Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de bemiddelingssite.
d. Website: het online platform waar de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
e. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een bemiddelingssite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
g. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de bemiddelingssite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: privacy.

Artikel 2. Dienstverlening
2.1 De dienstverlening van de bemiddelingssite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de bemiddelingssite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen.
2.2 De bemiddelingssite geeft geen garantie op succes of op slagen van je vraag.
2.3 De bemiddelingssite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
2.4 De bemiddelingssite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type persoon. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende bemiddelingssite af te bakenen en de kans op succes, een match, te vergroten.
2.5 Op levenveranderen.nl wordt de volgende aanvullende eis gesteld: minimale leeftijd van 16 jaar.
2.7 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De bemiddelingssite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het lidmaatschap.
2.8 De bemiddelingssite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze doorgeven via het inschrijfformulier.
2.9 De bemiddelings site is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

Artikel 4. Gedrag van Consumenten
4.1 Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de
  bemiddelingssite;
 • direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
 • een profiel te gebruiken als blog, columns of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;
 • de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam.

4.2 Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:

 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • anders dan Nederlandstalige teksten in het profiel op te nemen;
 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 • meerdere profielen per persoon in te vullen;
 • commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of de bemiddelingssite toe te brengen;
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.

Artikel 5. Klachten over Deelnemers; misleiding
5.1 Als een bemiddelingssite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De bemiddelingssite spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Artikel 6. Bescherming persoonsgegevens
6.1 Op het gebruik van deze bemiddelingssite zijn de Privacyvoorwaarden van de bemiddelingssite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De bemiddelingssite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
6.2 Als er bij de bemiddelingssite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 4.1 en 4.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de bemiddelingssite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Datingsite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 8. Opzegging Consument N.V.T !Geheel gratis!
8.1 Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. De bemiddelingssite wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
8.2 Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de periode van bepaalde tijd en gedurende periode van onbepaalde tijd te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste 24 uur voor de ingangsdatum van de verlenging.
8.3 Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via de website, per e-mail aan info@levenveranderen.nl